Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
Translated Title: Brief Introduction to Philosophy
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1711
Notes: ՀԱՄԱՌՕՏԱԿԱՆ/ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ./ ՇԱՐԱԴՐԵՑԵԱԼ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ/ Նուաստ Վարդապետէ Էրզրումեցւոյ, ի փառս/ մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ, և ի պատիւ սրբոց նորին’ / և յօգուտ մերազնեաց։/ ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ./ Որ պարունակէ ի մաթէմաթիքայէն մինչև ի մե/թաֆիսիքայն ներփակաբար։/ Տպագրեցեալ արդեամբք, և գոյիւք Ամենապայծառ Ջու/ղայեցի Շէրիմանեանց, Բարեպաշտ, և Ա[ստուա]ծասէր/ Խօջա Սարհատի Որդի Պարոն Գասպարին, և/ Պարոն Մուրատին, առ ի Հոգևոր շահաբերութի[ւն] մերոց հայկազուն/ Քրիստոնէից: / Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ[եառ]ն ՋՈԻՂԱՅԵՑԻ/ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻ ԱՄԵՆԻՑ ՀԱՅՈՑ/ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ։/ Յամի Տ[եառ]ն 1711. Ապրիլի 12./ Եւ հայոց 1160. Ի ՎԷՆԷՏԻԿ,/ Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի։/ GON LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO./ Հրամանաւ մեծաւորաց/: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 536-ի փոխարեն տպված է 356, 542-ը՝ 342, 662-ը՝ 82, 663-ը՝ 683, 666-ը՝ 686, 667-ը՝ 687:
Շարվ. չափը 19,2x13 սմ։
686, 2 չհ. (=688) երկսյուն էջ։
File size: 105 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 2250-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia