Armenian Rare Books
Title: Ճաշոց
Translated Title: Lectionary
Publisher (standardized): տպ. Գասպար Սահրադյանի և Թադեոս Համազասպյանի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1686-1688
Notes: ՃԱՇՈՑ ԳԻՐԳ /գեղեցկատիպ եւ վայելուչ/ Գաղափարեցեալ Ի մատենից/ Հնոց Թագաւորացն Հայոց /ՏՊԱԳՐԵՑԵԱԼ/ Ի հայրապետութեան Սրբոյ Աթոռոյն /Էջմիածնի Տ[եառ]ն Եղիազարու Սրբազան/ Կաթուղիկոսին/ՆԵՐ ՏՊԱՐԱՆՈՒՄ/ ճուղայեցի Խօճայ Սահրատի Որդի/ Պարոն Գասպարին։/ Եւ Թաթէոսի Երիցու Երևանցւոյ/ Համազասպեան։/ Ի թուականութեան Արամեան. ոճլե,/ Յամսեանն Յունվարի. ԺԵ։/ Իսկ ի թուի Փրկչին։ 1686։ Ի վէնէտիկ։/ Վեցածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Տիտղթ. արձանազարդ, առաքյալ­ ների և մարգարեների պատկերներով և մակագրություններով, դարձերեսին խաչապատկեր։ Փորագիր պատկերներ՝ 20, 354, 437, 652, 722, 849, 936, 996 էջերում, շքեղ գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Գրքում կան տպագրական վրիպակներ` 130 էջ-ը տպագրվել է 116, 165-ը` 155, 346-ը` 344, 347-ը` 345, 434-ը` 334, 608-ը` 508, 751-ը` 750, 770-ը` 780: Էջ 460-461-ը ընկած հատվածում կա 2 չհամարակալված էջ: Գրքում պակասում է էջ 93:
Շարվ. չափը շրջանակով 32,5x19 սմ։
8 չհ, 9-20, 998, 204 (=1222) երկսյուն, զարդափակ էջ :
File size: 411 MB
Holdings: Netherlands, Amsterdam, University of Amsterdam
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Australia, Sydney, Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection
Year and Place of Digitization: 2012, University of Amsterdam
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the University of Amsterdam