Armenian Rare Books
Title: Էֆիմէրտէ
Translated title: Ephemerides
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօրթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1796
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐԳՈԻԿ, ՈՐ ԿՈՉԻ / ԷՖԻՄԷՐՏԷ։ / Յորում պարունակի՛ Նախ՝ Շրջան/ մշտնջենաւոր զեկուցմանց։ Երկրորդ՝ / Ընձեռուածք տարերական որակութեանց։ / Երրորդ՝ Հաւաքմունք նշանաւոր բա/նից իմաստասիրաց: Չորրորդ՝ Տղայա/կան հանճարեղութիւնք, և խաղք։ / Նախ ի լոյս ընծայեցաւ աշխատասիրութեամբ / Սարգսի Արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսեցւոյ, / ի յօգուտ և ի զուարճութիւն դեռափթիթ / մանկանց ուսումնասիրաց մերային Ազգի։ / Եւ այժմ երրորդ անգամ տպագրեցաւ օժան/դակութեամբ և ծախիւք ումեմն բանասիրի ի/մեծագոյն փառս աստուծոյ, և ի օգուտ ազգիս / արամեան: / Ի Հայրապետութեան Հայոց ի Լուսանկարն / սուրբ Էջմիածին. Տեառն Ղուկասու հայոց Կա/թուղիկոսի։ / Յամի Կենարարին մերոյ։ 1796. / Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի Տպարանի Անտօնի պօրթօլի։/
456 էջ: Տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ, լատինատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 11,8x6,3 սմ։Էջախորագրերով։ 29 փորագիր պատկեր և 1 դիագրամ՝ 223-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
File size: 23,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/156
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library