Armenian Books
Title: Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Translated Title: Armenian Missal
Publisher(standardized): Հակոբ Մեղապարտ
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1513
Notes: Պատարագա Տետր է սա յ[իսուս]ի ք[րիստոս]ի ա[ստուծո]յ
Գիրքը սկզբից և վերջից թերի է՝ տիտղոսաթերթ չունի: Էջակալություն չունի, ընդամենը 43 թերթ (86 էջ)։ Տպագրությունը՝ երկգույն:
Տիտղոսաթերթի նկարագրությունը վերցված է «Հայ գիրքը 1512-1800 թվականներին» գրքից:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
3 չհ., 83 էջ։
File size: 33,1 MB
Holdings: Isfahan, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Year and Place of Digitization: 2016, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the New Julfa All Saviour's Cathedral Library