Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
Translated Title: Brief Introduction to Philosophy
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1711
Notes: ՀԱՄԱՌՕՏԱԿԱՆ/ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ./ ՇԱՐԱԴՐԵՑԵԱԼ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ/ Նուաստ Վարդապետէ Էրզրումեցւոյ, ի փառս/ մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ, և ի պատիվ սրբոց նորին./ և յօգուտ մերազնեաց:/ ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ./ Որ պարունակէ ի յարուեստից մինչև ի քաղաքա/կանութի[ւն] ներփակաբար։/ Տպագրեցեալ արդեամբք, և գոյիւք Ամենապայծաո Ջուղայեցի Շէրիմանեանց, Բարեպաշտ, և Ա[ստուա]ծասէր/ Խօջա Սարհատի որդի Պարոն Գասպարին, և/ Պարոն Մուրատին, առ ի Հոգևոր շահաբերութի[ւն] մերոց հայկազուն/ Քրիստոնէից։/ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ[եառ]ն ՋՈՒՂԱՅԵՑԻ/ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻ ԱՄԵՆԻՑ ՀԱՅՈՑ/ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ:/ Յամի Տ[եառ]ն 1711. ապրիլի 12. / Եւ հայոց 1160. ՎԷՆԷՏԻԿ,/ Ի Տպարանի Անտոնիոսի Պօռթօլի,/ GON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO./ Հրամանաւ Մեծաւորաց։ Տիտղթ., դարձերեսը և 1 չհ. էջ պակասում են։
Շարվ. չափը 19,2x13 սմ։
6 չհ., 751 (=757) երկսյուն էջ։
File size: 116 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1538-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia