Armenian Rare Books
Author: Խաչատուր Էրզրումեցի Առաքելեան
Title: Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մասն 1, հտ. 2
Translated Title: Complete Theology
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անթօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1729
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ/ ԱՌԱՋՆՈՅ ՄԱՍԻՆ։/ Լիակատարի Ա[ստուա]ծաբանութե[ան], բաժանեցեալ ի վեց մասունս,/ որոց յաոաջնում ընձեռի զԱ[ստուծո]յ, յերկրորդում զվարուց/ ի հասարակի, յերրորդում զվարուց ի մասնաւորի,/ ի չորրորդում զներմարմնութ[են]է, ի հինգերորդում զխորհրդոց եկեղեցւոյ, և ի վեցե-/րորդում զվերջնոց մարդոյն./ Արարեցելոյ, և շարադրեցելոյ ոտանաւորաւ բանիւ/ Ի ԽԱՉԱՏՐՈՅ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱԲԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ է/ Արզրումեցւոյ ի յօգուտ, և ի հոգևոր զուարճացումն/ մերազնեաց. արտահանեցելոյ ի համառօտականէ / Ա[ստուա]ծաբանութ[են]է սրբոյն Թօմայի Ագուինացւոյն./ Եւ նուիրեցելոյ նախապետաբար ի փառս Ա[ստուծո]յ, և երկրոր/դաբար ի պատիւ սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի/ Լուսաւորին։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Կարապետի ամենից / հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1729. Տպագրեցելոյ./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./Ի Տպարանի Անթօնի Պօռթօլի։/ CON LICENZA DE’SUPERIORI, E PRIVILEGIO/ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/ Գլխազարդով, վերջազարդով և զարդագրերով։ Բնագիրը բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր:
Շարվ. չափը՝ 18x11 սմ։
759 երկսյուն էջ։
File size: 359 MB
Holdings: Israel, Jerusalem, The Gulbenkian Matenadaran of S. Hakobyants Monastery
Year and Place of Digitization: 2017, The Gulbenkian Matenadaran of S. Hakobyants Monastery
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Gulbenkian Matenadaran of S. Hakobyants Monastery