Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): ի տունն Աթոնիոս Պորթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ի գեղեցկաշեն մայրաքաղաքն Վենետիկ
Year of Publication: 1695
Notes: ՍԱՂՄՈՍ/Ի ԴԱՒԻԹ /Փոքր Սաղ/մոս որ և Սաղմոսարան կոչի Տպա / գրեալ եղև ի գեղեցկաշեն մայրաքաղաքն) Վանատիկ ի տունն Աթոնիոս Պորթօլի Ի թ/վականութեանն Հայոց մեծաց։ ոճխգ։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է ըստ Գ. Բամպուքճյանի տված տեղեկության և Վ. Ներսեսյանի ուղարկած լուսապատճենի։ Վերջինիս տիտղոսաթերթին հայոց թվականը ռճխգ (1694) է: Գիրքը թերի օրինակ է, սկսվում է 21-րդ էջից: Բացակա են հետևյալ էջերը՝ 337-340, 347, 348, 351, 352, 357, 358, կա տպագրական վրիպակ՝ 349 էջի փոխարեն տպված է 449, 356-ը՝ 256:
Տպակից է՝ Պարզատօմար (1695) գրքին:
Շարվ. չափը՝ 12,5x7,5 սմ։
368 գծափակ էջ։
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia