Armenian Rare Books
Title: Նոր Կտակարան
Translated Title: New Testament
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1766
Notes: ՆՈՐ/ ԿՏԱԿԱ/ՐԱՆ/ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ/ Յ[իսու]սի Ք[րիստո]սի։/ Տպագրեալ յամի Տ[եառ]ն./ 1766. Մայիսի. 20։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն/ Սիմոնի հայոց կաթու­/ղիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի Տպարանի Անտօնի Պօռ/թօլի:/ ՀՐԱՄԱՆԱՎ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ:/ Գրքի այս օրինակը թերի է, էջ՝ 415-896 լրացվել է Մատենադարանի գրքից: Բացակա են 533, 534 էջերը:
Շարվ. չափը՝ 12,7x6,4 սմ։
896 էջ։
File size: 130 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1461-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia