Armenian Rare Books
Author: Ալբերտ Մեծ
Title: Դրախտ հոգւոյ
Translated Title: The paradise of the soul
Publisher (standardized): տպ. Բատիստա Ալբրիցի Ջերոլիմոյի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի պաթիսթա Ալպռիցի ՃԷռօլիմօի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1729
Notes: ԳԻՐՔ/ ԵՐԱՆԵԼՈՅՆ ԱԼՊԵՐՏԻ/ որ կոչի/ ԴՐԱԽՏ ՀՈԳՒՈՅ. / Թարգմանեցե[ա]լ ի Լաթինականէ լեզ/ուէ ի Հայ բարբառ, Աշխատասի/րու[թեամ]բ Տ[եառ]ն Մխիթարայ Վ[ար]դ[ա]պ[ե]տի Սե/բաստացւոյ Աբբայ Հայր կոչեցե/լոյ. և նորին Աշակերտի Յօհաննիսի/ Վ[ար]դ[ա]պ[ե]տի՝ իւրոյ քաղաքացւոյ:/ Ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ։/ Եւ տպագրեցեալ ի օգուտ մանկանց Եկեղեցւոյ/ Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Կարապետի/ Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1729. նոյեմբերի. 4./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ. / Ի տպարանի պաթիսթա Ալպռիցի ՃԷռօլհմօի./ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/
Շարվ. 10,3x6,4 սմ։
300 էջ։
File size: 24.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia