Armenian Rare Books
Author: Միքայէլ Չամչեանց
Title: Պատմութիւն հայոց։ Երեք հատորով։ Հտ.3
Publisher: տպ. Ջիովաննի Պիացոյի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենէտիկ
Year of Publication: 1786
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ/ Ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ տ[եառ]ն 1784./ Ըստ աւանդելոյ այլևայլ մատենագրաց./ Ի վեց գիրս բովանդակեալ, և յերիս/ հատորս տրոհեալ։/ Յօրինեալ ի Հայր Միքայէլ վ[ար]դ[ա]պ[ետ]է չամչեանց կոստանդի/նուպօլսեցւոյ, յաշակերտէ ամենապատիւ Տ[եառ]ն Մխիթարայ մեծի աբբայի։/ Եւ տպագրեալ հրամանաւ գերապատիւ Տ[եառ]ն Ստեփաննոսի/ վարդապետի և աբբայի՝ նորին յաջորդի։/ Ծախիւք բարեպաշտօն և քաջատոհմիկ շահրիմանեանց երկուց եղբարց/ հարազատաց՝ բարաղամեան պարոն յովսեփին և պարոն զաքարին։/ Ի հայրապետու[թ]ե[ան] Տ[եառ]ն Ղուկասու հայոց կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն, 1786. յապրիլի. 16։/ Եւ ի թուականու[թ]ե[ան] հայոց, ռմլե։ ՀԱՏՈՐ. Գ։/ Յորում աւանդին պատմու[թ]ի[ւն]ք հինգեր[որ]դ և վեցեր[որ]դ գրոց՝ սկսե[ա]լ/ յամի Տ[եառ]ն. 1080. մինչև ի 1784։ Եւ աղիւսակք ժամանակագրութե[ան]։ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի տպարանի յովհաննու փիացեանց։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
896, 196 (=1092) գծափակ, երկսյուն էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 18,7X11սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, հրատարակության վայրի նշումից առաջ զարդ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 1 փորագիր պատկեր՝ 365-րդ էջում, 1 քարտեզ։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 108 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/20
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library