Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1755
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՍԱՂՄՈՍ/ԴԱՒԹԻ/ որ և կոչի/ ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ:/ Տպագրեալ ի Վէ/նէտիկ։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1755./ Ի Տպարանի Անտոնի/ Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց/:
Տպակից է՝ Տօմար կարճառօտ (1755) գրքին:
Շարվ. չափը՝ 11,5x6 սմ։
384 էջ։
File size: 17,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2411-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia