Armenian Rare Books
Title: Բուրաստան աղօթից
Translated Title: Anthology of Prayers
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտօնի պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1741
Notes: ԲՈՒՐԱՍ/ՏԱՆ ԱՂՕԹԻՑ/ Յորում պարուն[ա]կին/ աղօթք ը[ստ] եօթանց/ աւուրցն շաբաթու։/ Թարգմանեցեալ ի Ստէ/փաննոսէ Վարդապետէ/ Լէհեցւոյ:/ Տպե[ա]լ Յամի Տ[եառ]ն. 1741/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Ան/տօնի պօռթօլի։/
Շարվ. 8,6x4,8 սմ։
36, 359 (=395) գծափակ էջ։
File size: 20,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1501-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia