Armenian Rare Books
Title: Բուրաստան աղօթից։ Թարգմ.՝ Ստեփանոս Լեհացու
Translated Title: A Collection of Prayers
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդոնի Պօրթօլի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1707
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ /ԱՂՕԹԻՑ,/ Յորում պարունակին ջերմեռանդք աղօթք ըստ եօթե[ան]ց/ աւուրցն շաբաթու։ Թար/գմանեցեալ ի Ստեփաննո/սէ Վարդապետէ Լեհեցւոյ։/ Ի խնդրոյ Ջուղայեցի խօճա/ Սահրատի որդւոյ Պարոն /Գասպարին։/ ԻՍԿ Ի ԵՐԿՐՈՐԴ/ տպագրութե[ան]ս յաւելան բո/լոր տարւոյ տօնացոյցն, և/ մախթանք առ տօնըս Տէրու/նականս, և առ Ս[ուր]բս ի փառս/ մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։ 1707./ ի Տպարանի Անդօնի Պօրթօլի/ Մեծաւորաց հրամանաւ։/
30 չհ, 464, 3 չհ (=497) գծափակ էջ։ Տիտղթ. դարձերեսը չտպագրված։ Ութածալ, գրքի սկզբի չհամարակալված էջերի մամուլանիշերը աստղանիշերով և արաբական թվանշաններով այնուհետև՝ լատինատառ և դարձյալ արաբական թվանշաններով։ Տիտղթ. գծափակ։ 9 փորագիր պատկեր, գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 10,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/826
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library