Armenian Rare Books
Author: Գաբրիել Աւետիքեան
Title: Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն։
Translated Title: The Grammar of the Italian language in Armenian and Thurqish in Armenian characters
Publisher: տպ. Ս. Ղազար, հանուն Անտոնի Բորտոլի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենէտիկ
Year of Publication: 1792
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒ-/ԹԻՒՆ/ ԹՕՍՔԱՆԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ./ Աւանդեալ ի հայ լեզու հանդերձ տաճկական/ թարգմանութ[եամ]բ։/ Արարեալ ի Հայր Գաբրիէլ վարդապետէ աւետիքեան կոս/տանդնուպօլսեցւոյ, յաշակերտէ/ Մխիթարայ մեծի Աբբայի։/ Տպագրեալ հրամանաւ Գերապատիւ Տ[եառ]ն Ստե/փաննոսի վարդապետի և Աբբայի։/ Արդեամբք բարաղամեան պարոն Յովսէփին, և պարոն/Զաքարին շահրիմանեանց։ / Ի հայրապետու[թ]ե[ան] տ[եառ]ն Ղուկասու հայոց կ[ա]թ[ո]ղ[ի]կ[ո]սի։/ Յամի տ[եառ]ն. 1792. ի նոյեմբերի. 7։/ Եւ ի մեր թուին ռմխա։/ Ի ՎԵՆԷՏԻԿ։/ Ի վանս սրբոյն ազարու:/ յանուն անտոնի պօռդօլի։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
ԺԶ, 488 (=504) էջ, տիտղթ. դարձերեսը չտպագրված: Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 12.5x7 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, հրատարակության վայրի անունից առաջ՝ զարդ։ Էջախորագրերով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև 10 կետաչափի բոլորագիր, գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 44,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Լև/1559
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library