Armenian Rare Books
Author: Լուդովիկոս Աբելլի
Title: Ուղղ եւ ծուծ աստուածաբանութեան։ Թարգմ.՝ Պետրոս Թիֆլիսեցու
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտոնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1748
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՈՒՂՂ ԵՒ ԾՈՒԾ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱ/ԲԱՆՈՒԹԵԱՆ/ Ըստ սահմանադրութ[ան] Ա[ս տուա]ծաշունչ գրոց, և ս[ր]բա/զան ժողովոց, նաև ըստ հաճոյից hարց և/ Վարդապետաց մեկնաբանեալ։/ Յորում իւրաքանչիւր ինչ՝ որ կամ առ ի իմանալ ըզ/խորհուրդս հաւատոյ ճշմարտութ[եամ]բ և ուղղութ[եամ]բ,/ և առ ի յամ[ենայն] մոլորու[թ]ե[ան]ց բաժանել, կամ առ ի ըստ/ արժանւոյն կատարել և մատակարարել զխոր/հուրդս եկեղեցւոյ, կամ առ ի ուղղել զմարդ/կային գործս ըստ ա[ստուա]ծային օրինաց նկատիլ կարէ,/ դիւրին և համառօտ կերպիւ մեկնի։/ Շարադրեալ ի Lուտովիկոս Աբելին եպիսկոպոսէ/ և ա[ստուա]ծաբան վարդապետէ փարիզեցւոյ./ ի դաղմատացւոց լեզու։/ Եւ թարգանու[թեամ]բ ի լոյս ածեալ ի Հայոց բարբառ/ աշխատութեամբ և ջանիւք ումեմն Հանգուցեալ/ Թիֆլիզեցի Պետրոս Վարդապետի։/ Ընչիւք և ծախիւք Սահաթճի Պարոն Պետրոսի որ/դի Ազնուածամեծար և բարեպաշտ Սա/հաթճի Պարոն Մկրտչին։/ Իսկ սրբագրութ[եամ]բ, և իբր նորոգ թարգմանութ[եամ]բ/ Դ. Մ. Վ. Կ։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ. Յամի Տ[եառ]ն 1748։/ Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
838 էջ: Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 12.4x7 սմ։ Էջախորագրերով։ 9 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File Size: 39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/401

Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library