Armenian Rare Books
Author: Ստեփանոս Ստեփանեան Կամենցի
Title: Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
Translated Title: Gate of God‘s Mercy
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1702
Notes: ԴՈՒՌՆ/ Ողորմութեան/ Ա[ստուծո]յ/ Նուիրեցեալ/ Ամենապայծառի / Խօճայ Սահրատի Որդւոյ/ Պ[ա]ր[ո]ն ՄՈՒՐԱՏԻՆ/ Ի Ստեփաննոսէ Ստեփ[ա]նե[ա]ն/ Քահանայէ Կամենցւոյ:/ Յամի Տ[եառ]ն 1702 և Հայոց/ ռճծա. Յուլիսի բ/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Մեծաւորաց հրամանաւ:/ Գիրքը թերի է, պակասում են 1-22 էջերը:
Շարվ. 9,5x5,3 սմ։
294 զարդափակ էջ։
File size: 13.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Denmark, Copenhagen, Royal Library
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1231-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia