Armenian Rare Books
Title: Վարժումն կտակագրութեան
Translated Title: Practise of testament
Publisher (standardized): Անտոնի Բորտոլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անդոնի Բօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1749
Notes: ԳԻՐՔ ՈՐ ԿՈՉԻ/ ՎԱՐԺՈՒՄՆ ԿՏԱԿԱ/ԳՐՈՒԹԵԱՆ:/ Որով յորդորի ճանապարհորդ մարդն ի կենի / այսմիկ, առ ի առնել զկտակն իւր խոհ/եմապէս, առ ի նախահոգալ զայն, զոր արագապէս լինելոց է: / Թարգմանեցեալ ի յսպանական լեզուէ ի /Հայ բարբառ, յԵրևանցի աղալարի/ որդի Պարոն Գաբրիէլէ: / Եւ տպագրեցեալ եղև արդեամբք նոյնոյ/ թարգմանչի. Ի փառս աստուծոյ, և ի յօ/գուտ բարեպաշտ անձանց, /Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Ղազարու/ Հայոց Կաթուղիկոսի: / Յամի Տեառն. 1749. յօգոստոսի. 20. / Ի ՎԷՆԷՏԻԿ: //Ի Տպարանի Անդոնի Բօռթօլի: / Հրամանաւ Մեծաւորաց:/
Շարվ. 11,7x7,1 սմ։
244 էջ։
File size: 21.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia