Armenian Rare Books
Title: Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին
Translated Title: Book of the Most Holy Rosary
Publisher (standardized): տպ. Դեմետրիոս Թեոդոսիուի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Դեմետրեայ Թէոթոսեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1781
Notes: ՏԵՏՐԱԿ/Ամենաս[ուր]բ Ռօզարին. այս/ինքն վարդարանին:/Որ ասացեալ լինի ի պատիւ ա/մենասրբուհւոյ ա[ստուա]ծածնին։/Տպեալ յամի տ[եառ]ն. 1781./ Օգոստոսի 30./ Ի ՎԵՆԵՏԻԿ./ Ի տպարանի Դեմետրեայ/ Թէոթոսեանց։/ Հրամանաւ մեծաւորաց:/ Տիտղթ. չունի:
Շարվ. չափը՝ 9,5x5,2 սմ։
72 էջ։
File size: 13,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia