Armenian Rare Books
Title: Պարտէզ հոգեւոր
Translated Title: Spiritual Garden
Publisher (standardized): տպ. Պիետրո Վալվազիանիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի պետրոսի վաղվազեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1785
Notes: ՊԱՐՏԷԶ/ ՀՈԳԵՒՈՐ/ Պարունակօղ բ[ա]զ[ու]մ և զա­/նազան ջերմեռանդա/կան աղօթից։/ Ըստ պատշաճաւորութե[ան] տեղ­/ւոյ և ժամանակի։/ Թարգմանե[ա]լ՝ ի յօhաննիսէ վար/դապետէ կոստանդնուպօլսեցւոյ։/ Յորում յետոյ յաւելան յայլոց եօթն/սաղմոսք ապաշխ[ա]րու[թ]ե[ան] և այլ աղօթք/ որ զկնի։/ Տպեալ յամի տ[եառ]ն. 1785։/ Սեպտեմբերի 26։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Ղու/կասու հայոց կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի պետրոսի վաղվազեանց։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
Շարվ. 9,5x5 սմ։
322 էջ։
File size: 18,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2006-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia