Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտօնի պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1742
Notes: ԿԱՐԳԱՒՈ/ՐՈՒԹԻՒՆ/ Հասարակ[ա]ց աղօթից/ Հայաստանեայց Եկե/ղեցւոյ/։ Արարեալ սրբոյն Սահա/կայ Հայրապետին և Մես/-րօպայ վ[ա]րդ[ա]պետին, Գիւ/տայ և. Յօհաննու մանդա/կունւոյ։/ Տպե[ա]լ Յամի Տ[եառ]ն. 1742/ Իսկ ի թվ[ի]ն Հայոց. ռճղա/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Ան­/տօնի պօռթօլի։/ Գրքում բացակա են հետևյալ էջերը՝ 223, 224:
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 9,8x5,2 սմ։
391, 33(=424) գծափակ էջ։
File size: 58,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1968-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia