Armenian Rare Books
Author: Եզովպոս
Title: Առակք։ Թարգմ.՝ Մարգար Շահրիմանյանցի
Translated Title: The fables of Aesop, the Phrygian
Publisher: տպ. Մխիթարյան
Place (standardizated): Տրիեստ
Place (as it is on book): Թրեստ
Year of Publication: 1784
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԱՌԱԿՔ/ ԵԶՈԲՈՍԻ/ ՓՌԻՒԳԻԱՑՒՈՅ:/ Թարգմանեալ յԱնգղիացի բար/բառոյ ի Հայս յԱղայ Մարգա-/րայ Շէհրիմանեանց՝ առ ի պա-/տիւ մտերիմ բարեկամի իւրոյ Ա/ղայ Շամիրի Շամիրեանց, և/ ի յօգուտ և ի զբօսանս Հայկա-/զեան բարեսէր ընթերցողաց./ Սրբագրեալ ի վ[ե]ր[այ] իտալական օրինա-/կին ի Հ. Կոմիտաս վ[ար]դ[ա]պ[ետ]է Կարա-/պետեան Կոստանդնուպօլսեցւոյ ի/ Միաբանութ[են]է Ամենապատիւ Հօր/ Մխիթարայ րաբունապետի և Աբբայի։/ Տպագրեալ ծախուք նորին Ա/ղայ Մարգարայ։/ Ի ԹՐԵՍՏ./ Յամի տ[եառ]ն 1784./ Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/
240 զարդափակ էջ։ 20-րդ էջը չտպագրված։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 15x8,2 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Էջախորագրերով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 13.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Էդգ/56
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library