Ռուս-թուրքական ռազմաբեմ. Հայաստան եվ հարեվան երկիրներ
Վերնագիր

Ռուս-թուրքական ռազմաբեմ. Հայաստան եվ հարեվան երկիրներ

Հեղինակ

Բիխով, Ա. Ի.

Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր Առանց տեղի  հիշատակության
Հրատարակչություն

«Մշակ»  լրագրի հրատարակչություն

Ֆիզիկական բնութագրիչներ 

69x53 սմ;1 քարտեզ: գունավոր

Ծանոթագրություններ

Մասշտաբը՝ 1 միլիմետր = 3,2 վերստի

 
  
Քարտեզն ընդգրկում է Հայաստանը և հարևան երկրները («Թիւրքաց Հայաստանը», հայկական վեց՝ Էրզրումի, Վանի, Բիթլիսի, Խարբերդի, Սվազի և Դիարբեքիրի, վիլայեթների թվական տվյալների աղյուսակով): Քարտեզի վիմագրողն է Ա. Ի. Բիխովը:
   Ըստ  Հովհաննես  Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում»
(1695-1955)(Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ  հրատ., 1957, 160 էջ.- էջ 49)  գրքի՝ քարտեզը  հրատարակվել է 1917թ., Թիֆլիսում:

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին