փակիր գրադարանի այս բաժինը Թէլէկռաֆօս
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն Մասիս լրագրոյն մէջ եղած Պապութիւն և Մխիթարեանք յօդուածոյն եւ ուղղափառ վարդապետութիւն գլխաւորութեան հռովմէական սուրբ եկեղեցւոյ