փակիր գրադարանի այս բաժինը Հակոբ Պոյաճյան
Դիտել փաստաթուղթը 'Ահտը ճէտիտ եա'նի ինճիլի շէրիֆ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ: Գիրք Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր իլէ մագամլարը
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի սարֆը Օսմանի
Դիտել փաստաթուղթը Կիրակի մէքթէպի տէրսլէրի 1892 սէնէսի իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ճօղրաֆիա ի թապի'ի 'իլմինէ էսաս ը մուխթասար
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Պիզզաթ Քրիստոս էն պէօյիւք միւ'ճիզէտիր
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա'նի Ահտը 'աթիգ վէ Ահտը ճէտիտ: ՚Ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը ՚իպրանի վէ քիլտանի վէ եունանի լիսանլարընտան պիթ թէրճէմէ(1878)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա'նի Ահտը 'աթիգ վէ Ահտը ճէտիտ: 'Ան ասըլ մուհարրէր պուլունտըղը 'իպրանի վէ քիլտանի վէ եունանի լիսանլարընտան պիթ թէրճէմէ(1884)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եա'նի միւ'մինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսըն 'էօմրիւ