փակիր գրադարանի այս բաժինը Գարեգին Պաղտատլյան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիական լեզուի: Մասն երկրորդ