New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Քրիսթիան թալիմաթը եանի քրիսթիան տինինին պաշլըճա թալիմաթը իւզէրինէ սիւալ ու ճէվապլէր վէ միւլահազալար
Publisher (standardized): տպ. Կուլիէլմոս Կրիֆիթի
Publisher (as it is on book): Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթին Պասմախանէսինտէն
Place (standardized): Իզմիր
Place (as it is on book): Իզմիրտէ
Year of Publication: 1848
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ՔՐԻՍԹԻԱՆ / ԹԱԼԻՄԱԹԸ / ԵԱՆԻ / ՔՐԻՍԹԻԱՆ ՏԻՆԻՆԻՆ / ՊԱՇԼԸՃԱ ԹԱԼԻՄԱԹԸ ԻՒԶԷՐԻՆԷ / ՍԻՒԱԼ ՈՒ ՃԷՎԱՊԼԷՐ ՎԷ ՄԻՒ/ԼԱՀԱԶԱԼԱՐ /
Քրիստոնէական վարդապետութիւն, այսինքն քրիստոնէական կրոնքին գլխաւոր վարդապետութեան մասին հարց ու պատասխաններ եւ եզրակացութիւններ
Վեցածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր բաժանազարդեր, զարդանախշեր, վերջազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ հատված Սուրբ Գրքից:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
4 չհ.,299 էջ։
File size: 38 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021