փակիր գրադարանի այս բաժինը 1854
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն Մասիս լրագրոյն մէջ եղած Պապութիւն և Մխիթարեանք յօդուածոյն եւ ուղղափառ վարդապետութիւն գլխաւորութեան հռովմէական սուրբ եկեղեցւոյ