New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Եփրեմ Խուրի Ասորի
Title: Բժշկարան հոգեւոր
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Շահնազարյանցի
Publisher (as it is on book): Ի գործատան Կ. Վ. Շահնազարեանց
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1858
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԲԺՇԿԱՐԱՆ / ՀՈԳԵՒՈՐ / Բաժանեալ յերկուս մասունս / ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ / Յորում պարունակի Յորդորակ ապաշխա-/րութեան սրբոյն Եփրեմի խորին Ասորւոյ՝ / ի պէտս հոգեպէս հիւանդացելոց / Արդեամբ Մեծապատիւ եւ բարեպաշտօն / Յոհան աղայի Օտապաշեան Եւդոկիացւոյ՝ / բարեհամբաւ վաճառականի ի Վիէննա: / Ի պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ / Տ.Տ. Յակոբայ ամենապատիւ Արք եպիս-/կոպոսի / ԵՐՐՈՐԴ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Վերջազարդեր, մանր զարդանախշեր, մեկ թերթ փորագիր պատկեր՝ առաջաբանից հետո: Շապիկը՝ գծափակ, վրան խաչի մեծ պատկեր: Տիտղոսաթերթին զարդանախշ, դարձերեսին՝ հատվածներ Մաթևոսի և Ղուկասի ավետարաններից. «Ապաշխարեցէ՛ք զի մերջեալ է…, Մատթէոս. Գ. 2», «Այլ եթէ ոչ ապաշխարիցէք…, Ղուկաս. ԺԳ. 3»:
Շարվ. 11x6 սմ։
256 էջ, նկ.։
File size: 40 MB
Keywords:Հայերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2018