New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Հայկունի Արմենակ
Title: Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք
Publisher (standardized): տպ. Արեւելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա․ Համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1863
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԵՐԵԶՄԱՆՔ / ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ / ԿԱՄ / ՏՌՓԱԿԱՆ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՔ / ԵՒՐՈՊԻՈՅ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱՑ ԱՐԴԻ ԴՐՈՒԹԵԱՆ / ՀԱՄԵՄԱՏ / ԱՐՄԵՆԱԿ ՀԱՅԿՈՒՆԻ / Կ. ՊՕԼԻՍ / Ա․ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՏՊԱՐԱՆ / ԻՄԱՄ – ՍԱԼԻ ԽԱՆ, ԹԻՒ 15 / - 1863 - /
Քառածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով։ Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր։ Վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր։ Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Մանր վերջազարդեր, բաժանազարդեր։ Գրքի վերջում՝ մատենագիտական ցանկ. «Հեղինակին ուրիշ աշխատասիրութիւնները»:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
38, 1 չհ. էջ։
File size: 25 MB
Keywords:Հայերեն
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2017