փակիր գրադարանի այս բաժինը 1864
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց եւ Թուղթք
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց