New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Պաղտասար Դպիր
Title: Շահաւէտ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդընուպօլիս
Year of Publication: 1720
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐԳՈՒԿՍ / ՇԱՀԱՒԷՏ / ունի յինքեան բա/զում ինչ հաւա/քեցեալ աստի և / անտի, յաղագըս / օգտի որոց միտս / ունին և լսե¬/լիս: /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ հայատառ և արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր: Մեկ գլխազարդ, վերջազարդեր, լուսանցազարդ, զարդագրեր, երկու փորագիր պատկեր: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ, դարձերեսին՝ նշում. «Տպեցեալ կարողութեամբն Ա[ստուծո]յ, Ի հայրապետութեան Սրբոյն Էջմիածնի Տեառն Ա[ստուա]ծատրոյ սրբազան Կաթողիկոսին Ամ[ենայն] Հայոց: Ի պատրիարգութեան Սրբոյն Երուսաղէմի՝ Տեառն Գրիգորի շնորհազարդ եպիսկոպոսի: Ի հռչակաւոր մայրաքաղաքին Կոստան-դընուպօլսի: Հրամանաւ նորին առաջնորդի՝ Տեառն Յօհաննիսի ա[ստուա]ծաբան վարդապետի»: Այս օրինակում բացակայում են 33-34-րդ էջերը:
Շարվ. 11x6,5 սմ։
96 գծափակ էջ։
File size: 15 MB
Keywords:Հնատիպ
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2017