փակիր գրադարանի այս բաժինը 1883
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի րագամ եանի ֆիքրտէն վէ եազը իլէ հիսապ էթմէք իլմի: Էրմէնիճէտէն թէրճիւմէ օլունուպ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ճօղրաֆիա ի թապի'ի 'իլմինէ էսաս ը մուխթասար
Դիտել փաստաթուղթը Պօլօժէնիա