New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Փափազեան Ներսէս Յովսէփ Վ.
Title: Մարդկութեան մեծագոյն բարերարներէն մին: Ս. Դոմինիկոս տը Կիւսման
Publisher (standardized): տպ. Հ. Մ. Սեթյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մ. Սեթեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1934
Notes: ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից:
Մամուլանիշեր՝ չունի: Բոլորգիր, վերնագիրը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր բաժանազարդեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ Լուդովիկոս Վէօյեոյի ասույթը. «Ո´չ բաղձանք խաղաղութեան և ո´չ սպառնալիք պատերազմի զմեզ ազատ չեն կացուցաներ մեր պարտականութիւններէն հանդէպ ճշմարտութեան»: Շապիկի վերջերեսին՝ նշում. «Հոգեւոր իշխանութեան հաւանութեամբ»: Բնագրից առաջ՝ ձոնագիր. «Ձօն առ բարեպաշտ եւ բարեսէր անձն ազնուաշուք Յովսէփ էֆ. Յակոբեան»:
Շարվ. 13x9 սմ։
24 էջ։
File size: 3,5 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2017