փակիր գրադարանի այս բաժինը 1816
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կացութեան թագաւորութեան Պարսից