New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Բացայայտութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Աստուածածնի Պատրիարգանիստ Մայր եկեղեցւոյ
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սուրբ Աստուածածնի Պատրիարգանիստ Մայր եկեղեցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1822
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ / Մտաց հրաւէր սիրոյ տետրակին, / 'ի Բանից Ս[ր]բ[ո]ց Ուղղափառ / Վարդապետաց։ / Տպեալ / ’Ի Պատրիարգութե[ան] Տ[եառ]ն Պօղոսի / Արհի Եպ[իսկոպո]սի անդրիանու-/պօլսեցւոյ / Յամի Տ[եռա]ն 1822: Մարտի 20: / 'Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ / 'Ի Տպարանի Ս[ր]բ[ոյն] Ա[ստուա]ծածնի Պատ-/րիարգանիստ Մայր Եկեղեցւոյ: /
Ութածալ, մամուլանիշերը` հայատառ: Բոլորգիր, օգտագործվել է նաև նոտրգիր։ Մեկ գլխազարդ, երկու վերջազարդ, զարդագրեր գլխագրեր, մեկ փորագիր պատկեր՝ գրքի սկզբում։ Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 11x8 սմ։
33 էջ։

Գրքի թվային տարբերակը տե՛ս
Keywords: Հայերեն

Year of Research: 2018