New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Կարոլոս Րենատոս Պիլլավարտ
Title: Բովանդակութիւն Սրբոյն Թովմայի
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի հարց Մխիթարեանց
Place (standardized): Տրիեստ
Place (as it is on book): ի Թրեստ
Year of Publication: 1788
Notes:Մասն առաջին, հատոր առաջին:
ՏԻՏՂԹ.՝ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ / ՍՐԲՈՅՆ ԹՈՎՄԱՅԻ: / ՅԵՐԻՒՐԵԱԼ ԸՍՏ ՕՐԻՆԻ ԱՐԴԻ ԴՊՐՈՑԱՑ. / կամ / ԸՆԹԱՑՔ Ա[ՍՏՈԻԱ]ԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ / Ըստ մտաց, և որչափ մարթ է ըստ կարգի և նկարագրի / ս[ր]բ[ո]յն Թովմայի յիւրում բովանդակութե[ան] ի պահանջել / իրաց յաւելեալ զզարտուղութի[ւն]ս ի վ[ե]ր[այ] եկեղեցական / պատմութեան: / Առ 'ի պէտս Թովմայեան դպրոցաց: / ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ: / ի վերայ մի և երրորդական ա[ստուա]ծութե[ան], և ի վ[ե]ր[այ] / հրեշտակաց: / Ի ա. խնդրոյ. մինչև ի ժդ: / ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ: / 'Ի վերայ աստուծոյ և աստուածային ստորոգելեաց: / Արարեալ ի Հօրէ Կարոլոսէ Րենարտոսէ Պիլլվարտէ, կարգի Հարց / քարոզչաց ս[ր]բ[ո]յ ա[ստուա]ծաբանութե[ան] վարդապետէ Րէվինեան համալսա/րանին, և ի գաւառապետէ Կալլօպէլճեան գաւառի / այնր կարգի: / Հերքին բացատրութի[ւն]ք Հոնորատոսի Թուրնելեայ, մանաւանդ / ի վերայ Գիտութե[ան], և Կամացն ա[ստուծո]յ, և ևս ի վ[ե]ր[այ] / Նախասահմանութե[ան]: Թարգմանեալ ի Լատինականէ ի Հայ բարբառ յաշակերտաց Ամե/նապատիւ տ[եառ]ն Մխիթարայ Րաբունապետի / և Աբբայի: / Տպագրեալ յամի տ[եառ]ն 1788. / ի ԹՐԵՍՏ: / Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց/ Հրամանաւ Մեծաւորաց: /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ հայատառ և լատինատառ: Բոլորգիր, օգտագործվել է նոտրգիր: էջախորագրեր, գլխագրեր, լուսանցանիշեր, գլխազարդեր, վերջազարդեր, զարդագրեր:
Շարվ. 15x7,6 սմ։
464 էջ։
File size: 62,5 MB
Keywords:Հնատիպ
Place of Digitization:Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization:2017