փակիր գրադարանի այս բաժինը Գարագաշեան Ա.Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն