փակիր գրադարանի այս բաժինը Գէորգ Մխլայիմ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ամենամաքուր ծննդեան և կտակ չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ըստ տեսլեան Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին, տաճկերէն բանիւք