Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տիրացեան, Վահան
Title: Որոմն ցանողներ
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսէս Վարդանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Կոմէդիա 3 գործողութեամբ: Հեղ. Վ. Տիրացեանի: Ներկայացման իրաւունքը վերապահւում է հեղինակին:
Շարվ. 13X8 սմ։
100 էջ:
File size: 27 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia