Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դեմիճյան, Դերենիկ (Դերենիկ)
Title: «Ոչ այս աշխարհից»
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից՝ «Дозволено цензурою 30 мая 1905г. Тифлись».
Շարվ. 16X10 սմ։
30 էջ։
File size: 4.44 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia