Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բիւրատ Սմբատ (Տէր-Ղազարենց)
Title: Որդեսպան ծնողքը
Publisher (standardized): տպ. Վաղինակ Ս. Բյուրատի
Publisher (as it is on book): Տպագրիչ-Հրատարակիչ Վաղինակ Ս. Բիւրատ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1912
Notes: Ընտանեկան վէպ եգիպտահայ կեանքէ: («Ժամանակակից մատենաշար», թիւ 25): Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 18x11 սմ։
232 էջ։
File size: 59,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia