Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Էրկման, [էմիլ]
Շատրիան, [Ալեքսանդր]
Title: Ժամագործի յիշողութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկեր.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1905
Notes: Ազատ թարգմանութիւն Շուշանիկ Խաժակնեանի: Հրատարակութիւն «Ստ. Լիսիցեան եւ Ընկ.» ընկերութեան:
Շարվ. 14X9 սմ։
56 էջ։
File size: 21.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia