Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թոփչեան, Ե.
Title: Մահմեդ
Publisher (standardized): տպ. Աբրահամ Մալխասյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ-Տպարան Մալխասեանցի
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1901
Notes: Կազմեց Ե.Թ.: 2 պատկերով: (Հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի):
Ա. Ղազիկյանը հեղինակը նշել է Թոփչյան Երվանդ:
Շարվ. 15x9 սմ։
35 էջ, 2 թ. դիմանկ.։
File size: 8.36 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia