Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Արձանագրութիւնք երեսփոխանական ժողովոյ երեք շրջաններուն
Publisher (standardized): տպ. Երան
Publisher (as it is on book): Երան տպարան
Place (standardized): Բոստոն
Place (as it is on book): Պոսթոն
Year of Publication: 1919
Notes: Ա.-1917 փետրուար 18: Բ.-1917 յուլիս 29: Գ.-1918 ապրիլ 7-8: Առաջնորդութիւն Ամերիկայի Հայոց:
Ա տիտղոսաթերթ՝ Առաջնորդութիւն Ամերիկայի Հայոց: Ա.: Արձանագրութիւն երեսփոխանական ժողովոյ 1917 փետրուար 18, Ուստր, Մէս (էջ 3-29):
Բ տիտղոսաթերթ՝ Առաջնորդութիւն Ամերիկայի Հայոց: Բ.: Արձանագրութիւն երեսփոխանական ժողովոյ 1917 յուլիս 29, Ուստր, Մէսա (էջ 33-84):
Գ տիտղոսաթերթ՝ Առաջնորդութիւն Ամերիկայի Հայոց: Գ.: Արձանագրութիւն երեսփոխանական ժողովոյ 1917 ապրիլ 7-8, Ուստր, Մէա (էջ 87-117):
Տիտղոսաթերթն ու շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ. 11x8 սմ։
117 էջ։
File size: 17,8 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia