Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գրիգորեան Ա.
Title: Փտութեան օճախը կամ Օրմանեանի պատրիարքութիւնը
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Բոստոն
Place (as it is on book): Պոսթոն
Year of Publication: 1908
Notes: Հրատարակութիւն «Ազգ»ի, թիւ 1: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ:
118 էջ:
File size: 3,56 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: http://books.google.com