փակիր գրադարանի այս բաժինը Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Esquisse d'une grammaire comparèe de l'armènien classique
Դիտել փաստաթուղթը Ալբոմ հայ նշանագրերու առթիւ 1500-ամեակի հայ տառերու գիւտին եւ 400-ամեակի հայ տպագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ակնայ գաւառաբարբառը եւ արդի հայերէն լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւրներ հնագոյն հայոց պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ամիս ամենասուրբ սրտին Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Անանունը կամ կեղծ-Սեբէոս
Դիտել փաստաթուղթը Ասորեստանեայ եւ պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին
Դիտել փաստաթուղթը Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին
Դիտել փաստաթուղթը Արաբկիրի գաւառաբարբառը
Դիտել փաստաթուղթը Արարատը Սուրբ գրոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Արշակունի դրամներ
Դիտել փաստաթուղթը Բառաքննական դիտողութիւններ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Բառաքննական դիտողութիւններ: Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք Ղարաբաղի
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիրք կաթողիկոսաց Աղթամարայ
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Մագիստրոսի «Գամագտականի» ամբողջական լուծումը
Դիտել փաստաթուղթը Դասական մանր բնագիրներ եւ ձեռագրական համեմատութիւններ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակի մը խօսքերը
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Բէկ (1903)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոց եւ դպրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի տուա քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէ: Քննական ուսումնասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Զաքարիա եպիսկոպոս Գնունեաց եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Զրուցատրական քերականութիւն անկլիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Թագաւորութիւն սրտին Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակ է սթափուելու
Դիտել փաստաթուղթը Ի յիշատակ յիսնամեայ յոբելինի անարատ յղութեան Մարեմայ յամէ 1854 դեկտեմբեր 8 ցամն 1904 դեկտեմբեր 8
Դիտել փաստաթուղթը Լացող աշուղը
Դիտել փաստաթուղթը Խամսայի մելիքութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Խաչագողի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Խոհք եւ յուշք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծովք
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքը առանց հաւատքի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց
Դիտել փաստաթուղթը Կոլոտ Յովհաննէս պատրիարք
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի ծագումը եւ դիցաբանութիւն ըստ համեմատական կրօնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ Արշակունիք ըստ Մովս. Խորենացւոյ կամ նոր ուսումնասիրութիւններ Մովս. Խորենացւոյ մասին
Դիտել փաստաթուղթը Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով
Դիտել փաստաթուղթը Հայ արձանք կամ յիշատակարաններ հին եւ նոր Եղիսաբեթուպոլսոյ հայաքաղքէն
Դիտել փաստաթուղթը Հայ բդեաշխք
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ժողովրդական դիւցազնական վէպը
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստան, Քրդաստան եւ Արեւմտեան Պարսկաստան
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն եւ դրացի լեզուները
Դիտել փաստաթուղթը Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ (1826-1904)
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դասուց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական կանոնագրութիւն բարեգործական ընկերութեան հայոց Քօնսթանցայի
Դիտել փաստաթուղթը Հին աւանդական հէքիաթներ Խոտոջրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հին հայերէնի ցուցական դերանունները
Դիտել փաստաթուղթը Հին հայոց տեղւոյ անունները
Դիտել փաստաթուղթը Հռովմէական Հայաստան եւ Հռովմէական սատրապութիւնները Դ-Զ դարերուն
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց Հայաստանեայց Ուղղափառ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս կենդանի ի քահանային
Դիտել փաստաթուղթը Յուշարձան (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Նախնի հայոց հոգեպաշտութեան շրջանից
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր հայ վկայաբանութեան ուսումնասիրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Նկատողութիւններ Փաւստոսի պատմութեան վերաբերեալ
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն աղբերք Եզնկայ Կողբացւոյ ընդդէմ աղանդոց մատենին
Դիտել փաստաթուղթը Նորազարդ աշխարհքը
Դիտել փաստաթուղթը Նպաստ մը հայ լեզուի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեդարեան հայերէնի խնդիրը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն նշանագրերու եւ վարուց Ս. Մաշթոցի
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկաստանի հայերը: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պոնտական ուսումնասիրութիւնք: Մաս Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ջալալէդդին
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնաւորութիւնք Բիւզանդեան բանակաթեմերու դրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոցն Սահակայ Կաթուղիկոսի եւ Մեսրովպայ վարդապետի ձեռնասուն ու երիցագոյն աշակերտք եւ առաջին թարգմանիչք Ե. դարուն
Դիտել փաստաթուղթը Վրական Բագրատունեաց ծագումը
Դիտել փաստաթուղթը Տաճկահայք
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1902 ամին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1904 նահանջ ամին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց ՌՅԾԳ-ՌՅԾԴ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1905 ամին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց ՌՅԾԴ-ՌՅԾԵ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1921 ամին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց ՌՅՀ-ՌՅՀԱ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացույց 1903 ամին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց Մխիթարեան տպարանի ի Թրիեստ եւ ի Վիեննա 1776-1903
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայագիտական հրատարակութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ մը քննասիրութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածքներ Եւսեբիոս Կեսարացու Քրոնիկոնից մի հին ձեռագրում
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1904)