փակիր գրադարանի այս բաժինը 1901
Դիտել փաստաթուղթը "Ժողովրդական-պատկերազարդ" տարեցոյց 1901թ. թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1902 թ.թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Շիրակ» օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ալի փաշա
Դիտել փաստաթուղթը Ահտը ճէտիտ եա'նի Ինճիլ ի Շէրիֆ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Աղէքսանդրապօլցի «Աշըգ Ֆիզահու երգերը»
Դիտել փաստաթուղթը Աղօտ նշոյլներ
Դիտել փաստաթուղթը Ամուսնութիւն (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Այինէի լէթայիֆ
Դիտել փաստաթուղթը Աշուղ Ազատի հեքեաթը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Ա-ԺԲ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Գ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Դ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Ե
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Զ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Է
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Ը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Թ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր Ժ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա: Տետր ԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Բ: Տետր Ա
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Բ: Տետր Բ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Բ: Տետր Գ
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական նուէր նորատի կանանց
Դիտել փաստաթուղթը Ասմանի ու Զէյջանի հեքիաթը
Դիտել փաստաթուղթը Ասորեստանեայ եւ պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին
Դիտել փաստաթուղթը Արարատը Սուրբ գրոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Արշալոյս քրիստոնէութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Արջի պատմութիւնը:- Գայլը
Դիտել փաստաթուղթը Արտասուաթոր
Դիտել փաստաթուղթը Բառացուցակ ախտանուանց
Դիտել փաստաթուղթը Բարակ շահ եւ Անուշ շահ
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտները
Դիտել փաստաթուղթը Բեօրնսօն
Դիտել փաստաթուղթը Բուլանըխ կամ Հարք գաւառն
Դիտել փաստաթուղթը Գանձակի գաւառ
Դիտել փաստաթուղթը Գանոննամէի թիճարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Գեղձախտ
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանիայի հայ ուսանողութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գըսսէտէն Հիսսէ եախօտ միւլահազաթը ախլագիյէ վէ մէգալաթը միւնթէխապէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիշիրվան սաբրը խէր է
Դիտել փաստաթուղթը Գիտական շողեր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից ասացեալ Սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք թղթոց
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական տարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Գրչի հանաքներ
Դիտել փաստաթուղթը Գրպանի ատլաս (1901, 110 էջ, 42 թ. քարտեզ, 10 էջ նկ.)
Դիտել փաստաթուղթը Գրպանի ատլաս (1901, 9 չհ., 105 էջ, 44 թ. քարտեզ)
Դիտել փաստաթուղթը Դահար Միրզի եւ Զօհրա խանումի հեքեաթը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակի մը խօսքերը
Դիտել փաստաթուղթը Դեւ (1901, Բաքու)
Դիտել փաստաթուղթը Դեւ (1901, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Եաշի-ֆիդան
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկուրի պարտէզը
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Երեցփոխանական հաշիւ Կօջօրի Հայոց Սուրբ Կարապետ եկեղեցւոյ սկսեալ յուլիսի 25-ից 1899 ամի ց 1-ն յունվարի 1901 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Զանազանութիւն հինգ դարուց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Զանազանութիւն հինգ դարուց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Զգացմունքներ
Դիտել փաստաթուղթը Զուռնա-Տմբլա (1893-1900 թթ.): Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Զրուցատրական քերականութիւն անկլիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Էմմա
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ գրացուցակ Պ. Պալենց գրատան (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1902 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի 1902
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցողների ուշադրութեանը մատուցանում է Մեսրոպ քահանայ Մելեան
Դիտել փաստաթուղթը Ընտելարան հայ լեզուի (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Թապի'ի թա'ամլար հայաթ վէ սըհհէթ իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Թարիքի ֆազիլէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի Լիլաւա-թաղի «Հայկազեան-Թամարեան» երկսեռ դպրոցների տասներկու տարուայ 1889-1901 տնտեսական համառօտ հաշիւը
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի Լիլաւա-թաղի «Հայկազեան» եւ «Թամարեան» երկսեռ դպրոցների 1899-1900 ուսում. մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի լսարանական ընկերութեան 1899-1900 և 1900-1901 տարեշրջանների տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Թեկնածուներ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հովուական ուղղուած Արաբկիրու վիճակի եկեղեցիներուն ու ժողովուրդին ի նպաստ Արաբկիրու Ազգային աղքատանոցին
Դիտել փաստաթուղթը Ժառանգականութիւն եւ դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովուրդին տօնացոյցը
Դիտել փաստաթուղթը Իմ օրագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս տերեւները
Դիտել փաստաթուղթը Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Լալուարի որսը
Դիտել փաստաթուղթը Խարազան: Պրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ քրիստոնէական վարդապետութեան եւ եկեղեցական գիտելիքներու
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկոց
Դիտել փաստաթուղթը Կաթնաբանութիւն (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Կանանց խնդրի առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Որբասիրաց ընկերութեան Հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հայոց Մանչէսթըր
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն Եէտի Գուլէի Ազգային հաստատութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ասխաբադի հայ-լուսաւորչական կանանց բարեգործական ընկերութեան Ասխաբադում 19 I/III 01
Դիտել փաստաթուղթը Կանոններ եւ հրահանգ Ս. Պետերբուրգի եւ Մոսկուայի հայոց եկեղեցապատկան ստացուածքների կառավարութեան մասին
Դիտել փաստաթուղթը Կարիք եւ բարեգործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կեղծաւոր դար
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանական կամ բուժական մագնէտիսմ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Կ. Իւթիւճեանի
Դիտել փաստաթուղթը Կին վիպագիր Ե. Սպիրի
Դիտել փաստաթուղթը Կինն իբրեւ օրիորդ
Դիտել փաստաթուղթը Կոկոյեան կտակի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կոկոններ
Դիտել փաստաթուղթը Կոյր երաժիշտ
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պսակադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հ. Գարեգին Վ. Զարբհանալեան (1827-1901)
Դիտել փաստաթուղթը Համազգային օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց ՏՅՂԴ-ՏՅՂԵ=4394-4395 եւ տոմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ=1350-1351
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ կրօնագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեռնարկ ծաղկահատութեան կամ ծաղկի պատուաստման
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց եկեղեցու
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն բիւզանդական կայսրների պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1900 ամի ազգային կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ երից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Համշէնցի հայեր
Դիտել փաստաթուղթը Հայ բժշկարանք
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գեղջուկի ալբոմը
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում: Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց (1901, 142, 649, 1 չհ. երկսյուն էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում: Պատմիչք եւ պատմութիւնք հայոց (1901, ԺԵ, 357 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում: Պատմութիւն Հայոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում: Պատմութիւն Հայոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում: Պատմութիւն Հայոց: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութիւն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական տպագրութիւն: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Թիֆլիսի Տափի թաղի (Քամոյենց) Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երեցփոխ Ա. Ս. Վարդապետեանի 16-ն դեկտ. 1899-մինչեւ 31-ն դեկտ. 1900 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Հայուհեաց խնամատար ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանի վասն 1900 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Սանկտ-Պետերբուրգի Հայոց եկեղեցական գոյքերի կառավարութեան խորհրդի 1900 տարուան
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ ուսումնական մասին, տնտեսական կառավարութեան եւ երրորդ յարկի կառուցման թեմական դպրանոցի վիճակին հայոց Նոր-Նախիջեւանի եւ Բեսսարաբիոյ վասն 1900-1901 ուսումն. ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հատք ի բանից եւ ի գրոց Մխիթարայ Աբբահօր ծառային Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւլաբարցոց մտաւոր կեանքը
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական կանոնագրութիւն բարեգործական ընկերութեան հայոց Քօնսթանցայի
Դիտել փաստաթուղթը Հիմունք բարոյականութեան, գիտութեան եւ կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Հին օրեր ու այդ օրերուն հայ մեծատունները (1550-1870)
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսիսի արծիւը
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեր
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւոր ընթրիք
Դիտել փաստաթուղթը Մահմեդ
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական բեմ պարսկահայերի կեանքից
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական համառօտ զրոյցներ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան սուրբ եկեղեցւոյս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մատուռի աւերակներում
Դիտել փաստաթուղթը Մատչելի քարոզներ հայ ժողովրդականաց կարդալու համար
Դիտել փաստաթուղթը Մարդասիրութեան եւ աշխատանքի ազնիւ զինւորը` Իւրիյ Ալէքսէեւիչ Վեսելովսկիյ (18 XII / 27 89-1899 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկային կեանքի վախճանական նպատակը
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկութեան ամենամեծ թշնամին
Դիտել փաստաթուղթը Մարմնամարզութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ նահատակ եւ բազմայաղթ Ս. Գէորգ զօրավարի վարքը եւ հրաշագործութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն խորհրդոյ Սրբոյ պատարագի ըստ ծիսի Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մենակ մարդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրոպ Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Մի անգամ աշնանը
Դիտել փաստաթուղթը Մի խմիր
Դիտել փաստաթուղթը Մխիթարեան միաբանութիւն 200-ամեայ յոբելեանի առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Մխիթարեան յոբելեան 1701-1901
Դիտել փաստաթուղթը Մկա վախ չունիմ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Մտածութիւնք տօնական օրերու հայ. Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան Ղարաբաղի (Արցախի) Հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան երկհարիւրամեայ յոբելինի Մխիթարեան Միաբանութեան ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յուդայի վերջին գիշերը
Դիտել փաստաթուղթը Նախատարերք բնագիտական եւ բնապատմական գիտութեանց: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նամակագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նամուս (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսիսեան Հայոց հոգեւոր դպրոցի (1899-1900) ուսումնական տարուայ տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Նկատողութիւններ Փաւստոսի պատմութեան վերաբերեալ
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Բ (Ա. հ.)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Բ (տպագր. Նշան Պերպերյան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Գ (տպագր. Մ. Սարյան եւ ընկ.)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ե (34-րդ հրատ. Դաւթեան գործակալութեան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Ե (37-րդ հրատ. Դաւթեան գործակալութեան)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Զ (Ա. հ.)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դպրոց: Պրակ Զ (տպագր. Ռոգոս Սագայանի)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Նախիջեւանի Ս. Խաչ վանքը
Դիտել փաստաթուղթը Նորագոյն տեսութիւններ գերդաստանի, հասարակութեան եւ պետութեան ծագման մասին
Դիտել փաստաթուղթը Շրջաբերական-ծանուցագիր «Նոր դպրոց»-ի
Դիտել փաստաթուղթը Ոզնիներ
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեղէն բանալի անգլիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզւի: Գիրք 1 (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Սրբուհի Տիւսաբի
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին (1901, տպարան Մ. Շարաձէ եւ ընկ.)
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին (1901, տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ: Մասն Բ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերները (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ գրոց Հին կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Լաստիվերտցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմւածքներ
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական մրմունջներ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Սեզամ եւ Շուշան
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ հացեր
Դիտել փաստաթուղթը Սպանուած աղաւնին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին-ուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր ուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Վատ ցաւ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Մխիթարայ Աբբայի Սեբաստացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վերջալոյսի ձայներ
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ Տէլլ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Վիճակացոյց գաւառական Ազգային վարժարանաց Թուրքիոյ: Տետր Ա
Դիտել փաստաթուղթը Վտակ
Դիտել փաստաթուղթը Տայը միրիկ անդէնը
Դիտել փաստաթուղթը Տարաժամ պսակ
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր տեղեկագիր հանրական ատենին յանձանձանաց հայ ազգային հաստատութեանց Բատաւիոյ վասն 1900-ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տարուինականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր 1900/1901 ուսումն. տարուայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշւեցոյց 1900-1901 տարեշրջանի Ատրպատականի Հայ. բարեգ. ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հարիւրամեայ յոբելեանին Ս. Լուս. Ազգ. հիւանդանոցին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Եէտի Գուլէի Ազգ. Հիւանդանոցի 1900 յունուար 1-էն 1900 դեկտեմբեր 31
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հոգատար-որբախնամ ընկերութեան Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց 1902 ամին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ մանկապարտէզի նիւթերու
Դիտել փաստաթուղթը Փաբիօլա
Դիտել փաստաթուղթը Փաստաբանի մօտ կամ երջանիկ ամուսիններ
Դիտել փաստաթուղթը Փիլիսոփային աշակերտը
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ մանկավարժական բանախօսութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Քահանայ
Դիտել փաստաթուղթը Քահանայական խնդրի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզչական թոթովանքներ: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Քերական կամ այբբենարան յարմարեալ ի վաղ ժամանակաց (տպ. Մովսես Վարդանյանի)
Դիտել փաստաթուղթը Քերական կամ այբբենարան յարմարեալ ի վաղ ժամանակաց (տպ. Տ.Մ. Ռոտինյանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն ԺԹ դարու հայ դպրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1901 թուականի (հայոց 4393-94) եւ գիւղատնտեսական մեքենաների ցուցակ (գործարանական գներով)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուականի հայկեան ՏՅՂԴ թ. եւ տոմարական ՌՅԾԱ-ԾԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ բուն տոմարական թուականին Հայոց ՏՅՂԴ-ՏՅՂԵ 4394-4395 եւ սովորական թուականին հայոց ՌՅԾԱ-ԾՌՅԲ-1351-1352 գուշակումն օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԾԱ-ԾՌՅԲ եւ թուականին Հյկ. 4294-4295
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ թուին հայոց ՌՅԾԱ-ԾՌՅԲ եւ թուականին Հյկ. 4394-4395 Դ շրջանի Հյկ. 14-15
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի, Հայոց 4394-4395 եւ տօմարական թուականին ՌՅԾԱ-ԾԲ-1351-52
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1902 թուին Քրիստոսի եւ բուն տոմարական թուականին հայոց ՏՅՂԴ-ՏՅՂԵ 4394-4395 եւ սովորական թուականին Հայոց ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ 1351-1352 գուշակումն օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց 4394-4395 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆարրարի քարոզներ