փակիր գրադարանի այս բաժինը 1911
Դիտել փաստաթուղթը Le synaxaire arménien de Ter Israel: II: Mois de Hori
Դիտել փաստաթուղթը «Գուտտենբերգ» գրախանութի (հիմնուած 1900 թ.) հայերէն գրքերի ցուցակը (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ библiотеки Эриванской Казенной Палаты
Դիտել փաստաթուղթը Անդրանիկ զինւոր
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Քէրէմ իլէ Ասլը հանըմ հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Առողջութեան գաղտնիքը
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Արարիչը գիտութեան առջեւ
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնոտ Ջաղացքի եղերերգութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ըստ Ղուկասու
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ըստ Մարկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Բհագավադգիտա կամ երանելու երգը
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքի ձայն
Դիտել փաստաթուղթը Գամեր. Փոքրիկ ճամբորդը Արեւելքի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ: Գիրք 2
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Սրբոց Յակովբեանց առաքելական աթոռոյ գրատան 1911-12
Դիտել փաստաթուղթը Դասընթացք ձայնական երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղէմ ազատեալ
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Էրմէնի ճէմ'իյէթ ի Խայրիյէ ի 'Ումումիյէսի նիզամնամէսի տիր
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան հատընտիր հատուածներու
Դիտել փաստաթուղթը Իզմիրլեան աքսորավայրին մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Ա. տարի (1911, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Ա. տարի (1911, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Բ. տարի (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Չորրորդ տարի (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Ծովահէնը
Դիտել փաստաթուղթը Կռան
Դիտել փաստաթուղթը Համապատում
Դիտել փաստաթուղթը Հայ նոր բանաստեղծները
Դիտել փաստաթուղթը Հայ սովորութական իրաւունքը
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ նոր պարականոն կամ անվաւեր շարականներ
Դիտել փաստաթուղթը Հողային հարցը հայաբնակ նահանգներու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հրաման (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրուած հայկական երգարան: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռաց տետրակ հայ գեղջուկ համերգի
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռաց տետրակ հայ սրբազան եւ գեղջուկ համերգի
Դիտել փաստաթուղթը Մեր Տէր Յիսուսի Քրիստոսի Նոր Կտակարանը (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութիւն հայոց, վրաց, աբխազաց եւ ալանաց ի Սրբոյն Գրիգորէ
Դիտել փաստաթուղթը Մնձուրի առիւծը
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշեր Մեծկերտի եւ շրջակայ գիւղերի կեանքից
Դիտել փաստաթուղթը Նախահաշիւ Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգոր լուսաւորչի 1916-թիւ
Դիտել փաստաթուղթը Նախնի հայոց հոգեպաշտութեան շրջանից
Դիտել փաստաթուղթը Նոր յայտագիր-ծրագիր ազգային երկսեռ վարժարանաց Խարբերդի
Դիտել փաստաթուղթը Նօթեր Եգիպտոսի հայ գաղութին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞րն է իսկական Հոռոմոսի վանքը
Դիտել փաստաթուղթը Ուրաարտու կամ Հայաստանի նախաբնիկները եւ իրենց քաղաքակրթութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ հայոց պատմութիւն սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական հայ ճարտարապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական քաղւածներ: Պրակ 5
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութեան փիլիսոփայութիւնը: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ականաւոր քաղաքին Սեբաստիոյ եւ սահմանաց նորա կամ արքեպիսկոպոսութեան նորին
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկաստանի հայերը: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ջուղայի Ազգային կենտրոնական, Գ. Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան երկսեռ դպրոցների եւ Գ. Քանանեան մանկապարտիզի 1910-1911 ուսումն. տարուայ կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադիր ժողովը Ֆրանսիայում 1789 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Սասունէն ետքը: Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սասունէն ետքը: Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վալիտէյնէ մախսուս իսթիգամէթ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր 1908 հոկտ. 1-1911 ապրիլ 30
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ Մայր Աթոռի տպարանի գրատան վաճառելի գրքերի (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Քառամեայ տեղեկագիր Սանասարեան վարժարանի 1906-1910 Կարին
Դիտել փաստաթուղթը Քարոզչական թոթովանքներ: Գ
Դիտել փաստաթուղթը Քուրան