փակիր գրադարանի այս բաժինը 1912
Դիտել փաստաթուղթը Catalogue and price list of publications of the missions of the American board
Դիտել փաստաթուղթը «Գուտտենբերգ» գրախանութ. մանկական գրադարան
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ Марiинско-Анановскаго училища
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ русскихъ книгъ библiотеки армянскаго благотворительнаго общества на Кавказе
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եախօտ նէյ Չալան Գըզճըղազ
Դիտել փաստաթուղթը Ազատ բեմի խօսքեր
Դիտել փաստաթուղթը Ակնայ գաւառաբարբառը եւ արդի հայերէն լեզուն
Դիտել փաստաթուղթը Ահտը ճէտիտ եա'նի Ինճիլ ի Շէրիֆ (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատ դպրոցականը
Դիտել փաստաթուղթը Ամիս ամենասուրբ սրտին Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Ամփոփում ատենագրութեան երեսփոխանական ժողովի Ամերիկայի Հայաստանեայց Առաքելական Սբ. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աշուղ Ջիւանու երգերը
Դիտել փաստաթուղթը Ապագային գաղտնիքը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնոտ խաչելութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան
Դիտել փաստաթուղթը Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ: Գիրք 3
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Գուրան (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ հայերէն գրքերի Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորի Մագիստրոսի «Գամագտականի» ամբողջական լուծումը
Դիտել փաստաթուղթը Դայլայլիկ
Դիտել փաստաթուղթը Դասսօ եւ իր հայ թարգմանիչները
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան
Դիտել փաստաթուղթը Եդդի Արվադ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր կանոնագիր Տորք հայ մարմնամարզական միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է ազգութիւնը (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Իլահի վէ Մէզմուր Գըթ'ալարը 'ի պատէթէ Մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Իփէկճիլիկ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Բ. տարի (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Խաչուած երազներ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոններ Նոր-Ջուղայի Հայոց Ազգ. դպրոցների աշակերտ-աշակերտուհիների համար եւ տեղեկութիւններ Ն.-Ջ. Հ. Ազգ. դպր. աշակերտ-ուհիների ծնողների ու խնամակալների համար
Դիտել փաստաթուղթը Կեսար Ագրիպպա
Դիտել փաստաթուղթը Հազարփէշէն
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրքի տօնը (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ զինուորին
Դիտել փաստաթուղթը Հայապատում
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական ընդհանուր պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական խնդիրն եւ Ազգային Սահմանադրութիւնը Թիւրքիայում (1860-1910): Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական կանոնագիր Միացեալ Ընկերութեանց Հայոց (1880-1908)
Դիտել փաստաթուղթը Հոգեւոր երգեր եղանակներով
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց - Մեսրովպը: Հայոց տառերի եւ տպագրութեան գիւտը եւ սկզբնաւորութիւնը մեր ազգի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարտաշարք մը ներկայ ճշմարտութեան գոհարատուփէն
Դիտել փաստաթուղթը Միւսթագպէլին էսրարը
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 3: Պրակ ԻԵ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 3: Պրակ ԻԹ
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք Զէյթունի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր խորհրդածութիւնք Թոլսթոյի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի - բարեկամ հայ ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Որդեսպան ծնողքը
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ եւ քարտիսաւոր Օսմանեան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1912)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան: Պր. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Ծնունդ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. միւռոնի օրհնութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սալիհա հանըմ կամ բանակը բռնաւորին դէմ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Յակոբ նամ իքի առաքելլարըն նագլի
Դիտել փաստաթուղթը Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները
Դիտել փաստաթուղթը Վասպուրական: Նշանաւոր վանքեր: Պր. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տառապանքի գիշերը
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրական աշխարհագրութիւն Ամասիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան 1911թ. գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տիպ ու տառ
Դիտել փաստաթուղթը Րէսուլի քիլիսա
Դիտել փաստաթուղթը Փրկարար հրեշտակը
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական վերաբերութիւններ ընդմէջ Հայաստանի եւ Հռովմայ 190 էն ն. ք. մինչեւ 428յ. ք.
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուքատտէս Ալլահըն քէլամը՞ մը տըր
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէտայի Ժիրայր