փակիր գրադարանի այս բաժինը 1913
Դիտել փաստաթուղթը Первое добавленiе къ каталогу библiотеки Бакинскаго Общественнаго Собранiя за 1910 - 1913 г.г.
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային դէմքեր: Երկրորդ շարք
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն թիւրքահայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն Քիլիսէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ահտը ճէտիտ եա'նի Ինճիլ ի Շէրիֆ (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Անանունը կամ կեղծ-Սեբէոս
Դիտել փաստաթուղթը Աչըգ Գափու վէ Սաիր վազլար
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչի տունկերը ուսումնասիրուած մեր նախնեաց թարգմանութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Բառաքննական դիտողութիւններ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գեթսեմանի-Գողգոթա
Դիտել փաստաթուղթը Գօրիլլա եւ ուրիշ պատմւածքներ
Դիտել փաստաթուղթը Դասական մանր բնագիրներ եւ ձեռագրական համեմատութիւններ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ի վերայ լերանց Խնկաբերաց
Դիտել փաստաթուղթը Ինթիպահ իլահիլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի Շէրիֆ վէ Ա’մալը րիւսուլ
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնուսուցիչ անգլիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Գրաւոր Բ. տարի
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր։ Չորրորդ տարի (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Խաչ 'էօմրիւ
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր հայկ. համայնագիտարան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր-կանոնագիր վերակազմեալ Հնչակեան կուսակցութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կարմիր ճամբուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով
Դիտել փաստաթուղթը Հայ գրքի տօնը (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գրերու գիւտը (413-1913)
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի Հայոց հոգևոր թեմական դպրանոցի 75-ամեակը
Դիտել փաստաթուղթը Ճէհէննէմ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդկային մտքի քաջագործութիւնը կամ գործնական հոգեբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մեղրագետ: Ա տարի (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղրագետ: Ա տարի (1913, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղրագետ: Բ տարի (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Մեղրագետ: Բ տարի (1913, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Մեր ապագայ դաստիարակութիւնը եւ Էտմօն Տէմօլէնի «Նոր դաստիարակութիւնը»
Դիտել փաստաթուղթը Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Դ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակներ հայկական ճգնաժամէն: Մաս Ե
Դիտել փաստաթուղթը Յօբելեանական ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Նէվսալը էրմէնեան
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին: Պրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Շողակաթ: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Շողեր
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի Եպիսկոպոսի ի Հերակլն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ լեզուի եւ բանահիւսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն նշանագրերու եւ վարուց Ս. Մաշթոցի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Իսրայէլի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Մովսէսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Վանքը
Դիտել փաստաթուղթը Վասպուրական
Դիտել փաստաթուղթը Վիմական տարեգիր
Դիտել փաստաթուղթը Վրական Բագրատունեաց ծագումը
Դիտել փաստաթուղթը Տաճկահայք
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց մարդասիրական ընկերութեան 1912 թ. գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տիպար մարդիկ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Րուհ իւլ գուտս
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ Մայր Աթոռի տպարանի գրատան վաճառելի գրքերի (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս եա’նի 'Ահտը 'Աթիգ վէ 'Ահտը ճէտիտ (1913)
Դիտել փաստաթուղթը Քիւչիւք չօճուգլարըն իլք քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Օսմանեան կայսրութեան անկման պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1914 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4406-4407 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԿԳ-ՌՅԿԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրմանեան հանրային խղճին եւ դատաստանին առջեւ